Archiv autora: obecni_urad

Výzva občanům – ČOV

VÝZVA OBČANŮM – ČOV

Vážení  občané,

jako vlastníkům nemovitosti v obci Hřibojedy si dovoluje vedení obce předložit nabídku pomoci při řešení  čištění a likvidaci odpadních vod z Vaší nemovitosti.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dotační program: Výzva č. 11/2016 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Domovní čistírny odpadních vod“

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Výzva je zaměřena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den. Počet EO napojených na ČOV se vypočítá z bilance přítoku do ČOV v ukazateli BSK5 v kg za kalendářní rok vydělený koeficientem 18,7. Jedná se o osoby trvale žijící v řešeném území a osoby využívající budovy ve vlastnictví obce, které neslouží k dosahování zisku. pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

Alokace: 100 mil. Kč.

Zastupitelstvo by se chtělo do této Výzvy zapojit a zkusit získat finanční prostředky pro financování jednotlivých ČOV pro občany trvale přihlášených v obci. Výše dotace je až 80 %.  Žádosti se přijímají již od 1. 11. 2016 a budou uspokojeny do výše vyčerpání 100 mil. Kč dle pořadí přihlášení.

Žádáme Vás tedy tímto o zamyšlení, zda Vaše stávající likvidace odpadních vod je vyhovující a zvážení možnosti využít nabídky k financování ČOV prostřednictvím případně získané dotace obce od MŽP ČR.

Váš závazný požadavek či nezájem na pořízení domovní čističky odpadních vod z prostředků obce formou případně získané dotace prosím vyjádřete svým podpisem a zaškrtnutím Vašeho rozhodnutí. V sobotu 22. 10., ev. neděli 23. 10. Vás budou osobně kontaktovat zástupci obce, kteří budou moci odpovědět na případné dotazy.

Případný čas schůzky je možné upřesnit na telefonech:

 • Malé Hřibojedy a Hvězda – 603 220 949 (Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.)
 • Hřibojedy – 604 907 157 (Vlasta Machačová) , 604 442 170 (Libor Machač)

602 453 929 (Renata Dlouhá)

 

——————————–ZDE ODDĚLTE ———————————

Mám / nemám zájem o řešení způsobu likvidace odpadních vod (pořízení domovní ČOV) od z mé nemovitosti čp. ……………………………… prostřednictvím obce z případné dotace MŽP ČR

Dne …………….. Jméno a příjmení vlastníka nemovitosti: ………………………………………………….

Tel. kontakt pro následné řízení : ………………………………… Podpis: …………………………………….

Vážení  občané,

jako vlastníkům nemovitosti v obci Hřibojedy si dovoluje vedení obce předložit nabídku pomoci při řešení  čištění a likvidaci odpadních vod z Vaší nemovitosti.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dotační program: Výzva č. 11/2016 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Domovní čistírny odpadních vod“

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Výzva je zaměřena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV do kapacity 50 EO Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60 g BSK5 za den. Počet EO napojených na ČOV se vypočítá z bilance přítoku do ČOV v ukazateli BSK5 v kg za kalendářní rok vydělený koeficientem 18,7. Jedná se o osoby trvale žijící v řešeném území a osoby využívající budovy ve vlastnictví obce, které neslouží k dosahování zisku. pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

Alokace: 100 mil. Kč.

Zastupitelstvo by se chtělo do této Výzvy zapojit a zkusit získat finanční prostředky pro financování jednotlivých ČOV pro občany trvale přihlášených v obci. Výše dotace je až 80 %.  Žádosti se přijímají již od 1. 11. 2016 a budou uspokojeny do výše vyčerpání 100 mil. Kč dle pořadí přihlášení.

Žádáme Vás tedy tímto o zamyšlení, zda Vaše stávající likvidace odpadních vod je vyhovující a zvážení možnosti využít nabídky k financování ČOV prostřednictvím případně získané dotace obce od MŽP ČR.

Váš závazný požadavek či nezájem na pořízení domovní čističky odpadních vod z prostředků obce formou případně získané dotace prosím vyjádřete svým podpisem a zaškrtnutím Vašeho rozhodnutí. V sobotu 22. 10., ev. neděli 23. 10. Vás budou osobně kontaktovat zástupci obce, kteří budou moci odpovědět na případné dotazy.

Případný čas schůzky je možné upřesnit na telefonech:

 • Malé Hřibojedy a Hvězda – 603 220 949 (Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.)
 • Hřibojedy – 604 907 157 (Vlasta Machačová) , 604 442 170 (Libor Machač)

602 453 929 (Renata Dlouhá)

 

—————————————————-ZDE ODDĚLTE —————————————————-

 

Mám / nemám zájem o řešení způsobu likvidace odpadních vod (pořízení domovní ČOV) od z mé nemovitosti čp. ……………………………… prostřednictvím obce z případné dotace MŽP ČR

Dne …………….. Jméno a příjmení vlastníka nemovitosti: ………………………………………………….

Tel. kontakt pro následné řízení : ………………………………… Podpis: …………………………………….

Informace občanům

INFORMACE PRO OBČANY

 1. Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu mezi obcí Hřibojedy a Žíreč bude komunikace č. III/285 4 od 12. října do 17. října 2016 neprůjezdná Přes obec Hřibojedy bude vedena objízdná trasa a dojde ke zvýšení frekvence pohybu vozidel.
 1. V souvislosti s nabytím účinností zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, platným od 03. 08. 2016 a účinným od 01. 07. 2017, a v souladu se v zákonem č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví, se chystá obec připravovat obecně závaznou vyhlášku týkající se úpravy nočního klidu. Noční klid je stanoven zákonem od 22:00 do 6:00 hod. Společenské akce pořádané na území obce  ve venkovních prostorách, které budou trvat i po 22. hodině, musejí být uvedeny ve vyhlášce jako akce, u nichž se buď doba nočního klidu neuplatní, nebo se upraví jiným určením. Při pořádání společenských akcí soukromého charakteru se účastníci oslavy musejí chovat tak, aby nerušili noční klid, nebo rovněž budou muset být uvedeny ve vyhlášce jako akce, u nichž se buď doba nočního klidu neuplatní, nebo se upraví jiným určením. Jedná se například o výjimečné oslavy narozenin většího rozsahu, například ve venkovním altánku u dětského hřiště obecního úřadu.

Vzhledem k přípravě vyhlášky žádá obec pořadatele plánovaných kulturních, společenských a sportovních venkovních akcí, které by mohly trvat i po 22. hodině a mohly by rušit noční klid, aby akce nahlásili buď přímo pracovnici na obecním úřadě, nebo prostřednictvím e-mailové adresy: info@hribojedy.cz nejpozději do 30. listopadu 2016.

 1. Nově budované polní cesty
  • VC23 (od Peterů k Suchým) zůstane ve stavu v jakém je a bude neprůjezdná až do jara 2017.
  • HC2 (od kaštanu na Hřibojedský vrch) zůstane ve stavu v jakém je a bude neprůjezdná až do jara 2017.
  • VC18 (spojovací cesta) – bude vyvápněna a navezena první vrstva štěrku a zhutněna.
 1. Na konci záři byla zřízena služba InfoKanál, která Vám umožní lepší informace z obce pomocí sms. (např. dovolená praktického lékaře, vypnutí vody, elektřiny, zasedání ZO, atd.) Pro občany je zdarma. Jediné co musíte udělat, pokud o tuto službu máte zájem je dát písemný souhlas s použitím vašeho telefonního čísla.