Informace občanům

INFORMACE PRO OBČANY

  1. Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu mezi obcí Hřibojedy a Žíreč bude komunikace č. III/285 4 od 12. října do 17. října 2016 neprůjezdná Přes obec Hřibojedy bude vedena objízdná trasa a dojde ke zvýšení frekvence pohybu vozidel.
  1. V souvislosti s nabytím účinností zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, platným od 03. 08. 2016 a účinným od 01. 07. 2017, a v souladu se v zákonem č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví, se chystá obec připravovat obecně závaznou vyhlášku týkající se úpravy nočního klidu. Noční klid je stanoven zákonem od 22:00 do 6:00 hod. Společenské akce pořádané na území obce  ve venkovních prostorách, které budou trvat i po 22. hodině, musejí být uvedeny ve vyhlášce jako akce, u nichž se buď doba nočního klidu neuplatní, nebo se upraví jiným určením. Při pořádání společenských akcí soukromého charakteru se účastníci oslavy musejí chovat tak, aby nerušili noční klid, nebo rovněž budou muset být uvedeny ve vyhlášce jako akce, u nichž se buď doba nočního klidu neuplatní, nebo se upraví jiným určením. Jedná se například o výjimečné oslavy narozenin většího rozsahu, například ve venkovním altánku u dětského hřiště obecního úřadu.

Vzhledem k přípravě vyhlášky žádá obec pořadatele plánovaných kulturních, společenských a sportovních venkovních akcí, které by mohly trvat i po 22. hodině a mohly by rušit noční klid, aby akce nahlásili buď přímo pracovnici na obecním úřadě, nebo prostřednictvím e-mailové adresy: info@hribojedy.cz nejpozději do 30. listopadu 2016.

  1. Nově budované polní cesty
    • VC23 (od Peterů k Suchým) zůstane ve stavu v jakém je a bude neprůjezdná až do jara 2017.
    • HC2 (od kaštanu na Hřibojedský vrch) zůstane ve stavu v jakém je a bude neprůjezdná až do jara 2017.
    • VC18 (spojovací cesta) – bude vyvápněna a navezena první vrstva štěrku a zhutněna.
  1. Na konci záři byla zřízena služba InfoKanál, která Vám umožní lepší informace z obce pomocí sms. (např. dovolená praktického lékaře, vypnutí vody, elektřiny, zasedání ZO, atd.) Pro občany je zdarma. Jediné co musíte udělat, pokud o tuto službu máte zájem je dát písemný souhlas s použitím vašeho telefonního čísla.