Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Název

Obec Hřibojedy

2. Důvod a způsob založení

Obec  vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jako právní subjet. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Obec je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.


3. Organizační struktura

Organizační struktura

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OU. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.

Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

Organizační struktura obce je zveřejněna v sekci úřad - zastupitelstvo.


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Hřibojedy
Hřibojedy 60
544 01

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Hřibojedy
Hřibojedy 60
544 01

4.3 Úřední hodiny

Pondělí  9:00 – 13:30  hod.    14:00 – 18:00 hod.
Úterý      9:00 – 13:30 hod.
Středa    9:00 – 13:30 hod.     14:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek   9:00 – 13:30 hod.
Pátek      9:00 – 13:00 hod.

4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad
+420 491 511 770


Více kontaktních informací k dispozici v sekci kontakty.

4.5 Adresa internetové stránky

www.hribojedy.cz

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Hřibojedy
Hřibojedy 60
544 01

4.7 Adresa e-podatelny

info@hribojedy.cz

4.8 Datová schránka

Datová schránka: gjjapgg


5. Případné platby lze poukázat těmito způsoby

bankovní účet obce Hřibojedy:v hotovosti v kanceláři OÚ


6. IČ


7. DIČ


8. Dokumenty

8.1  Seznamy hlavních dokumentů

Hlavní dokumenty obce jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska. Zde jsou dokumenty k dispozici podle jejích typů.

Územní plán obce je k dispozici v sekci v sekci úřad - územní plán obce.

8.2 Rozpočet

Rozpočty obce jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska - rozpočty

Závěrečné účty jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska - závěrečný účet 

9. Žádosti o informace

Postup pro získávání informací je k dospozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.


10. Příjem žádostí a dalších podání

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím definuje základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Na základě tohoto zákona je obec poviná poskytnou informace, které jsou spjaty s jejím působením, a to do lhůty stanovené zákonem.

a) do 15 dnů od podání žádosti poskytne informace nebo rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze závažných důvodů lze pak lhůtu prodloužit o 10 dní.
b) do 7 dnů od podání žádosti vyzvat žadatele k doplnění či upřesnení žádosti, pokud žadatel do 30 dnů požadované informace nepředloží bude žádost odmítnuta.

Způsob podání žádostí:
a) ústně na Obecním úřadě v Hřibojedech v úředních hodinách
b) písemně poštou na adresu :

Obecní úřad Hřibojedy
Hřibojedy 60
544 01

c) elektronicky prostřednicvím datové schránky gjjapgg, nebo podepsanou e-mailovou zprávou zaslanou na elektronickou adresu podatelny info@hribojedy.cz.

Postup pro získání informací naleznete v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací


11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, dle kterých obec postupuje a rozhoduje, dle kterých poskytuje informace a které upravují práva občanů vůči obci.

Zákony České republiky:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
 • zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
 • zák. č. 254/2001 Sb. o vodách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zák. č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a směrnice obce jsou k dispozici v sekci úřad - obecní vyhlášky a nařízení

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

K dispozici v sekci úřad - chci zařídit -  poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná usnesení vydaná dle §16a odst. 7 zákona 106/1999 Sb., nebyla dosud přijata


13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou k dispozici v sekci úřad - chci zařídit -  poskytování informací

aktualizováno: 11. 11. 2020 14:32,

Novinky z úřadu

Odpady

aktualizace stránky: 5. 1. 2022

 • Vlasta Machačová

Od října 2021 byl nastaven v naší obci nový systém třídění odpadu. Z dotace z Královéhradeckého kraje byly pořízeny popelnice na tříděny odpad o objemu 120 litrů do každé dománosti v naší obci. Žlutou poplenici na plasty a modrou popelnici na papír. 

FORMULÁŘE

aktualizace stránky: 24. 10. 2021

 • Vlasta Machačová
obsah stránky