Odpady

Od října 2021 byl nastaven v naší obci nový systém třídění odpadu. Z dotace z Královéhradeckého kraje byly pořízeny popelnice na tříděny odpad o objemu 120 litrů do každé dománosti v naší obci. Žlutou poplenici na plasty a modrou popelnici na papír. 

Cílem změny je umožnit třídění i ukládání papíru a plastu v každé domácnost bez ohledu na její využití k trvalému nebo rekreačnímu pobytu. Obec vychází z pozitivních zkušeností jiných obcí, kde při pečlivém třídění odpadů dochází k nižším nákladům na svoz z obcí. 

Nyní ze všech 4 sběrných míst (pod rybníkem a u budovy Obecního úřadu v Hřibojedech, na zastávce v Malých Hřibojedech a na Hvězdě u hasičárny) zmizely velké kontejnery (1100 l) na plasty a papíry. Na těchto sběrných místech zůstává jen jeden kontejner na sklo v Hřibojedech pod rybníkem a tři kontejnery na kov - Hřibojedy pod rybníkem, Malé Hřibojedy u kapličky a Hvězda u hasičské zbrojnice. 

Od 1. ledna 2022 vstoupila v platnost dvě nové obecně závazné vyhlášky obce týkající se odpadového hospodářství: OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a OZV č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle kapacity. Plátce poplatku (tzn. společenství vlastníků jednotek či vlastník nemovitosti) však musí nově splnit ohlašovací povinnost a objednat si předem kapacitu nádoby na odpad, a to do 31. ledna 2022. Tuto ohlašovací povinnost musí nově splnit i vlastník nemovitosti, ve které nemá trvalé bydliště žádný občan.

Cena 1 litru odpadu činí 0,90 Kč/l, tj. za popelnici o velikosti 120 l zaplatí občan 108 Kč za měsíční vývoz (v roce 2022 plánováno 13 vývozů) cena popelnice tedy bude činit 1 404 Kč. Splatnost tohoto poplatku je pro období od 1. 1. – 30. 6. stanovena do 30. 9. a pro období od 1.7. do 31. 12. do 31. 3. Poplatník uhradí až za skutečně odvezené množství odpadu.

aktualizováno: 5. 1. 2022 07:37, Vlasta Machačová

Novinky z úřadu

FORMULÁŘE

aktualizace stránky: 24. 10. 2021

  • Vlasta Machačová
obsah stránky

Pozvánka na zasedání ZO

aktualizace události: 11. 10. 2021,

  • začíná ve středu 6.10. 17:30 - končí v 19:00
  •  místo konání Obecní úřad
Pozvánka na zasedání ZO