Vítejte na stránkách obce Obec Hřibojedy.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Název

Obec Hřibojedy

2. Důvod a způsob založení

Obec  vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jako právní subjet. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Obec je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.


3. Organizační struktura

Organizační struktura

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OU. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.

Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

Organizační struktura obce je zveřejněna v sekci úřad - zastupitelstvo.


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Hřibojedy
Hřibojedy 60
544 01

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Hřibojedy
Hřibojedy 60
544 01

4.3 Úřední hodiny

v sekci Úřad - Základní informace

4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad
+420 491 511 770


Více kontaktních informací k dispozici v sekci kontakty.

4.5 Adresa internetové stránky

www.hribojedy.cz

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Hřibojedy
Hřibojedy 60
544 01

4.7 Adresa e-podatelny

[email protected]

4.8 Datová schránka

Datová schránka: gjjapgg


5. Případné platby lze poukázat těmito způsoby

bankovní účet obce Hřibojedy:

24927601/0100


v hotovosti v kanceláři OÚ


6. IČ

00581011

7. DIČ


8. Dokumenty

8.1  Seznamy hlavních dokumentů

Hlavní dokumenty obce jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska. Zde jsou dokumenty k dispozici podle jejích typů.

Územní plán obce je k dispozici v sekci v sekci úřad - územní plán obce.

8.2 Rozpočet

Rozpočty obce jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska - rozpočty

Závěrečné účty jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska - závěrečný účet 

9. Žádosti o informace

Postup pro získávání informací je k dospozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.


10. Příjem žádostí a dalších podání

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím definuje základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Na základě tohoto zákona je obec poviná poskytnou informace, které jsou spjaty s jejím působením, a to do lhůty stanovené zákonem.

a) do 15 dnů od podání žádosti poskytne informace nebo rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze závažných důvodů lze pak lhůtu prodloužit o 10 dní.
b) do 7 dnů od podání žádosti vyzvat žadatele k doplnění či upřesnení žádosti, pokud žadatel do 30 dnů požadované informace nepředloží bude žádost odmítnuta.

Způsob podání žádostí:
a) ústně na Obecním úřadě v Hřibojedech v úředních hodinách
b) písemně poštou na adresu :

Obecní úřad Hřibojedy
Hřibojedy 60
544 01

c) elektronicky prostřednicvím datové schránky gjjapgg, nebo podepsanou e-mailovou zprávou zaslanou na elektronickou adresu podatelny [email protected].

Postup pro získání informací naleznete v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací


11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, dle kterých obec postupuje a rozhoduje, dle kterých poskytuje informace a které upravují práva občanů vůči obci.

Zákony České republiky:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
 • zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
 • zák. č. 254/2001 Sb. o vodách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zák. č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a směrnice obce jsou k dispozici v sekci úřad - obecní vyhlášky a nařízení

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

K dispozici v sekci úřad - chci zařídit -  poskytování informací

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná usnesení vydaná dle §16a odst. 7 zákona 106/1999 Sb., nebyla dosud přijata


13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou k dispozici v sekci úřad - chci zařídit -  poskytování informací

Informace o odpadech

publikováno: 31. 10. 2022 21:57, Markéta Hamanová

Novinky z úřadu

Služby a poplatky

publikováno: 28. 4. 2024

 • Markéta Hamanová

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.

Obec Hřibojedy podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a ve smyslu nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a v souladu s článkem 15 odst. 3 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016, (dále jen „GDPR“), stanovuje s účinností
od 15. září 2018 tento Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací.

Volby do Evropského parlamentu

publikováno: 24. 4. 2024

 • Markéta Hamanová
 • 117
Volby do Evropského parlamentu

28. 4. 2024  v 16:00 končí lhůta pro občany jiného členského státu EU pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů ve volbách do Evropského parlamentu

Změna úředních hodin

publikováno: 18. 4. 2024

 • Markéta Hamanová
 • 202
Změna úředních hodin

v úterý 23. 4. 2024 bude celý den uzavřen úřad z důvodu školení v HK